Học viện Chính Sách & Phát Triển - Hà Nội

Học viện Chính Sách & Phát Triển – Hà Nội

Hạng mục: Sàn mái
Vật liệu: Bitumode 3mm PE
Khối lượng: >16.000m²

 

Related projects