Tập đoàn Hoàng Huy – Hải Phòng

Hạng mục: Sàn mái
Vật liệu: Lemax 3mm S-APP
Khối lượng: >8.250 m²

 

Related projects