Tòa Nhà Xổ Số Kiến Thiết – Đồng Tháp

Hạng mục: Sàn mái
Vật liệu: Bitumode 3mm S
Khối lượng: > 11.000 m²

 

VẬT LIỆU CHỐNG THẤM

Related projects