Nhà Thiếu Nhi Quận 3 – HCM

Hạng mục: Sàn mái, sê nô
Vật liệu: Bitumode 3mm PE
Khối lượng: >1.100 m²

 

Related projects